Regulamin

Regulamin
Centrum Tańca Power-Dance

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Centrum Tańca Power-Dance jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości , zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych.

1a. Na liście uczestników jest się od momentu podpisania umowy do momentu odstąpienia od umowy. Zajęcia odbywają się 4 lub 8 x w miesiącu w zależności od grupy i rodzaju zajęć.

Sezon artystyczny w Centrum Tańca Power-Dance trwa do połowy miesiąca czerwca. Płatność za ostatni miesiąc zajęć regulowana jest z płatnością za miesiąc maj.

1b. Wszelkie występy, próby oraz pokazy zaliczane są na poczet zajęć.

2.Uczestnikami zajęć w Centrum Tańca Power-Dance mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy regulamin, podpiszą umowę oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia.

2a. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie całego miesiąca z góry. W przypadku nieobecności na zajęciach ucznia Szkoła nie dokonuje zwrotów środków pieniężnych za utracone zajęcia, niemniej jednak, dłuższa choroba dziecka potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, może zostać obliczona indywidualnie.

2b. Nieuiszczenie opłat w terminie :

– naliczenie odsetek w wysokości ustawowej

– skreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej miesięcznych opłat skutkuje rozwiązaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń finansowych na drodze cywilnej.

2c. Kwota za lekcję tańca lub akrobatyki przez cały rok szkolny jest stała, bez względu na ilość godzin w miesiącu – na każdy miesiąc przypada około 4 tygodni. Zajęcia realizowane są od września do połowy czerwca zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, wyłączając dni, w których wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, okres między Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, Wielki Piątek, długie weekendy, ferie.

Nieodbycie się zajęć w tych dniach wyrównuje się w innych miesiącach, gdzie jest 5 tygodni.

2d. Wszelkie płatność regulowane są max. do 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA na numer konta podany w umowie.

3.Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać, jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

4.W przypadku niskiej frekwencji zajęcia mogą być połączone z inną grupą lub odwołane. Godzina zajęć może ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.

5.Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia powinien być przebrany w odpowiedni strój sportowy oraz zmienić obuwie. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób spóźniających się.

6.Zajęcia mogą być prowadzone przez różnych instruktorów o właściwych kwalifikacjach współpracujących z Centrum Tańca Power-Dance.

7.Rodzic/Opiekun dziecka uczęszczającego na zajęcia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby promocji Centrum Tańca Power-Dance, do publikacji zdjęć, filmów z zajęć, imprez okolicznościowych organizowanych przez Centrum Tańca Power-Dance i patronów.

8.Faktury czy inne zaświadczenia wystawiamy na życzenie klienta o czym prosimy wcześniej poinformować.